“คำคม” ที่น่าประทับใจ

Thai Version : คำคมที่น่าประทับใจ – คำที่สัมผัสหัวใจของคุณ
English version : Impressive Quotes  – words that touch your heart
Version française : Citations impressionnante – des mots qui touchent
votre coeur

1594820zkrjmht5x4

 

 

 

English version : “A wise man will make more opportunities than
he finds.”
Thai Version : “คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้”
Version française : “L’homme sage se crée plus d’opportunités qu’il
n’en trouve.”
-Francis Bacon

English version : “Do not be too timid and squeamish about your actions.
All life is an experiment.”
Thai Version : “อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุก ๆ
สิ่งคือประสบการณ์”
Version française : “Ne soyez pas trop timide et exigeant sur vos actions.
Toute la vie est une expérience.”
-Ralph waldo Emerson

English version : “Do what you can, with what you have, where you are.”
Thai Version : “ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่”
Version française : “Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez,
là où vous êtes.”
-Theodore Roosevelt

English version : “Forgive your enemies, but never forget their names.”
Thai Version : “จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด”
Version française : “Pardonnez à vos ennemis, mais n’oubliez jamais
leurs noms.”
-J.F.Kennedy

English version : “Freedom is nothing else but a chance to do better.”
Thai Version : “อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น”
Version française : “La liberté n’est rien d’autre que la possibilité de faire
mieux.”
-Albert Camus

English version : “God gives every bird it’s food, But He does not throw it
into it’s nest”.
Thai Version : “พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น”
Version française : “Dieu donne à chaque oiseau son vermisseau. Mais il ne le
jette pas dans le nid.”
-Anonymous

English version : “Great minds must be ready not only to take opportunity,
but to make them.”
Thai Version : “ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อ โอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ”
Version française : “Les grands esprits doivent être prêts non seulement à
saisir les opportunités, mais pour les rendre”
-Colton

English version : “Heaven never helps the men who will not act.”
Thai Version : “สวรรค์ไม่เคยช่วยผู้ที่ไม่ทำงาน”
Version française : “Le ciel n’aide jamais l’homme qui ne veut pas agir”
-Henry Bergson

English version : “He who loses money, loses much; He who loses a friend,
loses more; He who loses faith, loses all.”
Thai Version : เขาผู้ สูญสิ้นทรัพย์สินไปเขาสูญเสียมากเหลือเกิน,เขาผู้สูญสิ้น เพื่อนไป
เขาสูญเสียมากกว่า,เขาผู้สูญสิ้นความศรัทธาเขาผู้ นั้นสูญเสียทั้งหมด
Version française :“Celui qui perd de l’argent perd beaucoup; Celui qui perd
un ami perd beaucoup plus; Celui qui perd foi, perd tout.”
-Anonymous

English version : “Imagination is more important than knowledge.”
Thai Version : “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี”
Version française :“L’imagination est plus importante que la connaissance.”
-Albert Einstein

English version : “It is never too late to be what you might have been.”
Thai Version : “ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่ คุณอยากจะเป็น”
Version française : “Il n’est jamais trop tard pour être ce que vous
auriez pu être.”
-George Eliot

English version : “If we do not find anything very pleasant, at least we
shall find something new.”
Thai Version : “ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ ๆ”
Version française : “Si nous ne trouvons pas quelque chose de très agréable,
au moins, nous allons trouver quelque chose de nouveau.”
-Voltaire

English version : “If you always do what interests you, then at least one
person is pleased.”
Thai Version : “ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่ เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ”
Version française :“Si vous faites toujours ce qui vous intéresse, au moins
une personne est satisfaite.”
-Katherine Hepburn

English version : “If you don”t stand for something, you’ll fall for anything.”
Thai Version : “ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุก ๆ สิ่ง”
Version française : “Si vous ne tenez pas pour quelque chose,
vous allez tomber pour rien.”
-Anonymous

English version : “It takes two flints to make a fire.”
Thai Version : “ต้องใช้หินถึงสองก้อนถึงจะเกิดไฟได้”
Version française : “Il faut deux silex pour faire du feu.”
-Louisa May Alcott

English version : “Keep your eyes on the stars, and keep your feet on
the ground.”
Thai Version : “สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน”
Version française : “Gardez les yeux dans les étoiles et gardez les pieds
sur terre.”
-Theodore Roosevelt

English version : “Learn from the mistakes of others.You can”t live long
enough to make them all yourself.”
Thai Version : “จงเรียนรู้จากความ ผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความ
ผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดใน ช่วงชีวิตของเราเอง”
Version française : “Apprendre des erreurs des autres.Vous ne peux vivre
assez longtemps pour les faire toutes vous-même”
-Anonymous

English version : “Let every man be swift to hear slow to speak slow
to wrath.”
Thai Version : “ขอให้ทุกคนจงฟังให้มาก พูดให้น้อย โกรธให้น้อย”
Version française : “Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à la colère.”
-New Testament

English version : “Let not the sun go down upon your wrath.”
Thai Version : “อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ”
Version française : “Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.”
-Ephesians 4:26

English version : “Life moves pretty fast…if you don”t stop to look
around once in a while, you might miss it.”
Thai Version : “ชีวิตผ่านไป อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง
คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป”
Version française : “La vie se déplace assez vite … si vous n’avez pas
arrêter et de regarder autour de temps en temps, vous pourriez le manquer.”
-Ferris Bueller, “Ferris Bueller”s Day Off”

English version : “No bird soars too high if he soars with his own wings.”
Thai Version : “ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีก ของมันเอง”
Version française :“Aucun oiseau ne vole trop haut s’il vole de ses
propres ailes.”
-William Blake

English version : “Obstacles are those frightful things you see when you
take your eyes off your goals.”
Thai Version : “อุปสรรค คือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง”
Version française : “Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous
voyez quand vous prenez vos yeux votre objectif.”
-Anonymous

English version : “Only those who dare to fail greatly can ever
achieve greatly.”
Thai Version : “คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่”
Version française : “Seuls ceux qui osent échouer considérablement
peuvent jamais atteindre grandement.”
-Robert F. Kennedy

English version : “Progress always involves risk. You can’t steal second
with your foot on first.”
Thai Version : “พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมา เกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่
สามารถขโมยเบสสองได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบสหนึ่งอยู่”
Version française : “Le progrès implique toujours des risques. Vous ne
pouvez pas voler la deuxième base en laissant le pied sur la première.”
-Fredrick Wilcox

English version : “The best and most beautiful things in the world cannot
be seen or even touched.They must be felt with the heart.”
Thai Version : “สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้
จากหัวใจ”
Version française : “Les meilleures et plus belles choses du monde ne
peuvent pas être vues ou touchées elles se ressentent avec le coeur.”
-Helen Keller

English version :“The difference between the impossible and the possible
lies in a man”s determination.”
Thai Version : “เส้นบาง ๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัด
สินใจของเรา”
Version française : “La différence entre l’impossible et le possible réside
dans la détermination.”
-Tommy Lasorda

English version : “There is nothing either good or bad but thinking
makes it so.”
Thai Version : “ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้
เกิดความดีและความเลว”
Version française :“Il n’y a rien de bon ou mauvais, mais la pensée qui
le rend si.”
-W.Shakespeare

English version : “The future belongs to those who believe in the beauty
of their dreams.”
Thai Version : “อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของ ตัวเองเท่านั้น”
Version française : “L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de
leurs rêves.”
-Eleanor Roosevelt

English version : “The only man who never makes mistakes is the man
who never does anything.”
Thai Version : “คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”
Version française : “L’homme qui ne se trompe jamais, c’est l’homme
qui ne fait jamais rien.”
-Theodore Roosevelt

English version : “The only thing in life achieved without effort is failure.”
Thai Version : “เพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่บรรลุผลได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือ
ความล้มเหลว”
Version française : “La seule chose dans la vie atteint sans effort est un échec.”
-Anonymous

English version : “The only thing we have to fear is fear itself.”
Thai Version : “สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือกลัวตัวเอง.”
Version française : “La seule chose que nous devons craindre est la crainte
elle-même.”
-Franklin Delano Roosevelt

English version : “The secret of success in life is to be ready for your
opportunity when it comes.”
Thai Version : “ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่มาถึง”
Version française :“Le secret de la réussite dans la vie est pour un homme
d’être prêt à saisir sa chance quand elle vient.”
-Benjamin Disraeli

English version :“The reward of a good thing well done is to have it done.”
Thai Version :”รางวัล ของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา.”
Version française :”La récompense d’une bonne chose bien faite est
de l’avoir faite.”
-Ralph Waldo Emerson

English version : “True affluence is not needing anything.”
Thai Version : “ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการไม่ต้องการสิ่งใด”
Version française : “La vraie richesse, c’est de n’avoir besoin de rien.”
-Gary Snyder

English version : “Wealth is like Sea Water:The more you drink the
more thirsty you get.”
Thai Version : “ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมาก
ขึ้นเท่านั้น”
Version française : “La richesse est pareille à l’eau de mer : plus on en boit ,
plus on a soif.”
-A.Schopenhauer

English version : “Well done is better than well said.”
Thai Version : “การลงมือทำดีกว่า คำพูดที่สวยหรู”
Version française : “Bien fait, c’est mieux que bien dit.”
-Ben Franklin

English version : “What is not started today is never finished tomorrow.”
Thai Version : “สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ไม่มีทางเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้”
Version française : “Ce qui n’est pas commencé aujourd’hui n’est jamais
fini demain. “
-Johann Wolfgang von Goethe

English version : “Who never made a mistake never made a discovery.”
Thai Version : “คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่เคยค้นหาสิ่งใด”
Version française : “Qui n’a jamais fait d’erreurs n’a jamais fait de découvertes.”
-Soren Kierkegaard

English version : “You can fool all the people some of the time, and some
of the people all the time,but you cannot fool all the people all the time.”
Thai Version : “คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา
แต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา”
Version française : “Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps.
Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps.
Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.”
-Abraham Lincoln

English version : “You get the best out of others when you give the best
of yourself.”
Thai Version : “คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”
Version française : “Vous obtenez le meilleur des autres quand vous donnez
le meilleur de vous-même.”
-Harvey Firestone

English version : “You know you”re old when the candles cost more than
the cake.”
Thai Version : “คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่า เค้กวันเกิด”
Version française : “Vous savez que vous êtes vieux le jour où, pour votre
anniversaire, les bougies coûtent plus cher que le gâteau.”
-Bob Hope

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under คำคมที่น่าประทับใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s