Category Archives: คำคมที่น่าประทับใจ

รวม คำคมที่น่าประทับใจ

English version : “A life without love, is no life at all”

Thai version : “ชีวิตที่อยู่โดยไม่มีความรัก มันก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตอยู่”

Version Française : “La vie sans amour, pas de vie du tout” -Leonardo da Vinci


English version : “A successful man is one who makes more money than his wife can spend.”

Thai version : “ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาใช้.”

Version Française : “Un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d’argent que sa femme n’en dépense.”


English version : “A successful woman is one who can find such a man.”

Thai version : “แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่ สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน.”

Version Française : “Et une femme qui a réussi est une femme qui a trouvé un tel homme.”

– Lana Turner


English version : “A woman worries about the future until she gets a husband.”

Thai version :  “ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี.”

Version Française : “Une femme s’inquiète de l’avenir jusqu’à ce qu’elle devient un mari.”

***********************************************

English version : “A man never worries about the future until he gets a wife.”

Thai version :  “ผู้ชายไม่เคยกังวลเกี่ยวกับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา.”

Version Française : “Un homme ne s’inquiète jamais de l’avenir avant qu’il n’obtienne une femme.”


English version : “A woman has the last word in any argument.”

Thai version : “ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง.”

Version Française : “Une femme a le dernier mot dans n’importe quel argument.”  

**************************************************

English version : “Anything a man says after that is the beginning of a new argument.”

Thai version : “แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่.”

Version Française : “Quoi que ce soit un homme dit après cela est le début d’un nouvel argument.”


English version : “Death ends a life, not a relationship.”

Thai version : “ความตายพรากได้แต่ชีวิตแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์”

Version Française : “La mort met fin à une vie, pas une relation.”

– Mitch Albom


English version :  “Do all the good you can, By all the means you can, In all the ways you can, In all the places you can, At all the times you can, To all the people you can, As long as ever you can.”

Thai version :  “จงบำเพ็ญความดีทุกประการที่คุณสามารถ ด้วยวิธีทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถ โดยวิถีทางทุกประการที่คุณสามารถ ในสถานที่ทุกแห่งที่คุณสามารถ ในเวลาทุกเมื่อที่คุณสามารถ แก่คนทุกคนที่คุณสามารถ ตราบเท่าที่คุณสามารถจะบำเพ็ญความดีนั้นได้”

Version Française : “Faites tout le bien que vous pouvez, Par tous les moyens, que vous pouvez, De toutes les façons que vous pouvez, Dans tous les endroits où vous pouvez, À toutes les fois que vous pouvez, Pour toutes les personnes que vous pouvez, Aussi longtemps que vous le pouvez. ”

– John Wesley


English version : “Friendship between two persons depends upon the patience of one.”

Thai version : “ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจะยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับความอดทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.”

Version Française : “L’amitié entre deux personnes dépend de la patience de chacun.”


English version : “I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars.”

Thai version : ฉันจะรักแสงสว่างเพราะมันส่องให้ฉันเห็นทาง แต่ฉันจะอดทนกับความมืดเพราะมันทำให้ฉันเห็นดวงดาว

Version Française : “Je vais aimer la lumière pour qu’elle me montre le chemin, mais je vais supporter l’obscurité car elle me montre les étoiles.” – Og Mandino


English version : “I love you without knowing how,why,or even from where.”

Thai version : “ผมรักคุณโดยไม่ต้องรู้ว่ารักอย่างไร รักทำไม หรือรักจากที่ไหน”

Version Française : “Je vous aime sans savoir comment, ni pourquoi.ou même d’où.”

439872zev6untzyt


English version : “Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.”

– Mahatma Gandhi

Thai version :“จงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด จงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำ จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม” –  มหาตมา คานธี

Version Française : “Gardez vos pensées positives parce que vos pensées deviennent vos paroles. Gardez vos mots positifs parce que vos mots deviennent vos comportements. Gardez vos comportements positifs parce que vos comportements deviennent vos habitudes. Gardez vos habitudes positives parce que vos habitudes deviennent vos valeurs. Gardez vos valeurs positives, car vos valeurs deviennent votre destinée “. – Par Gandhi


English version : “Love means never having to say you’re sorry.”

Thai version : “ความรักหมายถึงไม่มีการบอกว่าคุณต้องขออภัย.”

Version Française : “Aimer c’est ne jamais avoir à dire qu’on est désolé.” Love story, Oliver Barrett IV.


English version : “Seize the day. Make your lives extraordinary.”

Thai version : “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา”

Version Française : “Saisissez le jour.Rendez vos vies extraordinaires.”


English version : “Time is like a river. You cannot touch the same water twice, Because the flow that has passed will never pass again.” Enjoys every moment of life…

Thai version : “เวลาก็เหมือนสายน้ำ คุณไม่สามารถสัมผัสน้ำเดียวกันสองครั้ง เพราะกระแสที่ผ่านจะไม่ผ่านอีกครั้ง” เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาของชีวิต

Version Française : “Le temps est comme une rivière. Vous ne pouvez pas toucher deux fois la même eau parce que l’eau est passée et ne repassera plus.” Profitez de chaque moment de cette vie.

439872zev6untzyt


English version : “To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.”

Thai version : “การจะมีความสุขกับผู้ชายคนหนึ่งคุณจะต้องเข้าใจเขามาก ๆ แต่รักเเขาให้น้อย.”

Version Française : “Pour être heureuse avec un homme, vous devez le comprendre beaucoup et l’aimer un peu.”

*************************************************

English version : “To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.”

Thai version : “การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องรักเธอมาก ๆ และไม่พยายามที่จะเข้าใจในตัวเธอทั้งสิ้น.”

Version Française : “Pour être heureux avec une femme, vous devez l’aimer beaucoup et ne pas essayer de la comprendre du tout.”


English version : View From The Window Life is like a view from the window. You can’t change the window even if you don’t like it, but you can change the way you look at it. Then you will see how beautiful life is.

Thai version :  ดูจากหน้าต่าง ชีวิตก็เหมือนมองจากหน้าต่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนหน้าต่างแม้ว่าคุณจะไม่ชอบ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองไปที่มัน แล้วคุณจะเห็นวิธีการที่สวยงามของชีวิต

Version Française : Vue de la fenêtre La vie c’est comme une vue de la fenêtre. Vous ne pouvez pas modifier la fenêtre, même si vous ne l’aimez pas, mais pouvez-vous changer la façon dont vous regardez. Vous verrez ensuite à quel point la vie est belle.

439872zev6untzyt


English version : “When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.”

Thai version :  “เมื่อชีวิตมีร้อยเหตุผลทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้ชีวิตเห็นว่าคุณมีพันเหตุผลที่ยังยิ้มได้.”

Version Française : “Quand la vie vous donne une centaine de raisons de pleurer, montre la vie que vous avez mille raisons de sourire.”

439872zev6untzyt


English version : “When you keep saying you are busy, Then you are never free. When you keep saying you have no time, Then you will never have time. When you keep saying that you will do it tomorrow. Then your tomorrow will never come.”

Thai version :  “เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่ว่าง แล้วคุณจะไม่เคยฟรี เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่มีเวลา จากนั้นคุณจะไม่เคยมีเวลา เมื่อคุณพูดแต่ว่าคุณจะทำในวันพรุ่งนี้ จากนั้นในวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่มา”

Version Française : “Lorsque vous continuez à dire que vous êtes occupé, Ensuite, vous n’êtes jamais libre. Lorsque vous continuez à dire que vous n’avez pas le temps, Ensuite, vous n’aurez jamais le temps. Lorsque vous continuez à dire que vous allez le faire demain. Ensuite, votre demain ne viendra jamais.”

***********************************************************

English version : “Where there is love there is life.”

Thai version : “ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีชีวิต

Version Française : “Là où il y a amour, il y a la vie.”

– Mahatma Gandhi

****************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under คำคมที่น่าประทับใจ

“คำคม” ที่น่าประทับใจ

Thai Version : คำคมที่น่าประทับใจ – คำที่สัมผัสหัวใจของคุณ
English version : Impressive Quotes  – words that touch your heart
Version française : Citations impressionnante – des mots qui touchent
votre coeur

1594820zkrjmht5x4

 

 

 

English version : “A wise man will make more opportunities than
he finds.”
Thai Version : “คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้”
Version française : “L’homme sage se crée plus d’opportunités qu’il
n’en trouve.”
-Francis Bacon

English version : “Do not be too timid and squeamish about your actions.
All life is an experiment.”
Thai Version : “อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุก ๆ
สิ่งคือประสบการณ์”
Version française : “Ne soyez pas trop timide et exigeant sur vos actions.
Toute la vie est une expérience.”
-Ralph waldo Emerson

English version : “Do what you can, with what you have, where you are.”
Thai Version : “ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่”
Version française : “Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez,
là où vous êtes.”
-Theodore Roosevelt

English version : “Forgive your enemies, but never forget their names.”
Thai Version : “จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด”
Version française : “Pardonnez à vos ennemis, mais n’oubliez jamais
leurs noms.”
-J.F.Kennedy

English version : “Freedom is nothing else but a chance to do better.”
Thai Version : “อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น”
Version française : “La liberté n’est rien d’autre que la possibilité de faire
mieux.”
-Albert Camus

English version : “God gives every bird it’s food, But He does not throw it
into it’s nest”.
Thai Version : “พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น”
Version française : “Dieu donne à chaque oiseau son vermisseau. Mais il ne le
jette pas dans le nid.”
-Anonymous

English version : “Great minds must be ready not only to take opportunity,
but to make them.”
Thai Version : “ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อ โอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ”
Version française : “Les grands esprits doivent être prêts non seulement à
saisir les opportunités, mais pour les rendre”
-Colton

English version : “Heaven never helps the men who will not act.”
Thai Version : “สวรรค์ไม่เคยช่วยผู้ที่ไม่ทำงาน”
Version française : “Le ciel n’aide jamais l’homme qui ne veut pas agir”
-Henry Bergson

English version : “He who loses money, loses much; He who loses a friend,
loses more; He who loses faith, loses all.”
Thai Version : เขาผู้ สูญสิ้นทรัพย์สินไปเขาสูญเสียมากเหลือเกิน,เขาผู้สูญสิ้น เพื่อนไป
เขาสูญเสียมากกว่า,เขาผู้สูญสิ้นความศรัทธาเขาผู้ นั้นสูญเสียทั้งหมด
Version française :“Celui qui perd de l’argent perd beaucoup; Celui qui perd
un ami perd beaucoup plus; Celui qui perd foi, perd tout.”
-Anonymous

English version : “Imagination is more important than knowledge.”
Thai Version : “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี”
Version française :“L’imagination est plus importante que la connaissance.”
-Albert Einstein

English version : “It is never too late to be what you might have been.”
Thai Version : “ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่ คุณอยากจะเป็น”
Version française : “Il n’est jamais trop tard pour être ce que vous
auriez pu être.”
-George Eliot

English version : “If we do not find anything very pleasant, at least we
shall find something new.”
Thai Version : “ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ ๆ”
Version française : “Si nous ne trouvons pas quelque chose de très agréable,
au moins, nous allons trouver quelque chose de nouveau.”
-Voltaire

English version : “If you always do what interests you, then at least one
person is pleased.”
Thai Version : “ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่ เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ”
Version française :“Si vous faites toujours ce qui vous intéresse, au moins
une personne est satisfaite.”
-Katherine Hepburn

English version : “If you don”t stand for something, you’ll fall for anything.”
Thai Version : “ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุก ๆ สิ่ง”
Version française : “Si vous ne tenez pas pour quelque chose,
vous allez tomber pour rien.”
-Anonymous

English version : “It takes two flints to make a fire.”
Thai Version : “ต้องใช้หินถึงสองก้อนถึงจะเกิดไฟได้”
Version française : “Il faut deux silex pour faire du feu.”
-Louisa May Alcott

English version : “Keep your eyes on the stars, and keep your feet on
the ground.”
Thai Version : “สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน”
Version française : “Gardez les yeux dans les étoiles et gardez les pieds
sur terre.”
-Theodore Roosevelt

English version : “Learn from the mistakes of others.You can”t live long
enough to make them all yourself.”
Thai Version : “จงเรียนรู้จากความ ผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความ
ผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดใน ช่วงชีวิตของเราเอง”
Version française : “Apprendre des erreurs des autres.Vous ne peux vivre
assez longtemps pour les faire toutes vous-même”
-Anonymous

English version : “Let every man be swift to hear slow to speak slow
to wrath.”
Thai Version : “ขอให้ทุกคนจงฟังให้มาก พูดให้น้อย โกรธให้น้อย”
Version française : “Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à la colère.”
-New Testament

English version : “Let not the sun go down upon your wrath.”
Thai Version : “อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ”
Version française : “Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.”
-Ephesians 4:26

English version : “Life moves pretty fast…if you don”t stop to look
around once in a while, you might miss it.”
Thai Version : “ชีวิตผ่านไป อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง
คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป”
Version française : “La vie se déplace assez vite … si vous n’avez pas
arrêter et de regarder autour de temps en temps, vous pourriez le manquer.”
-Ferris Bueller, “Ferris Bueller”s Day Off”

English version : “No bird soars too high if he soars with his own wings.”
Thai Version : “ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีก ของมันเอง”
Version française :“Aucun oiseau ne vole trop haut s’il vole de ses
propres ailes.”
-William Blake

English version : “Obstacles are those frightful things you see when you
take your eyes off your goals.”
Thai Version : “อุปสรรค คือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง”
Version française : “Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous
voyez quand vous prenez vos yeux votre objectif.”
-Anonymous

English version : “Only those who dare to fail greatly can ever
achieve greatly.”
Thai Version : “คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่”
Version française : “Seuls ceux qui osent échouer considérablement
peuvent jamais atteindre grandement.”
-Robert F. Kennedy

English version : “Progress always involves risk. You can’t steal second
with your foot on first.”
Thai Version : “พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมา เกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่
สามารถขโมยเบสสองได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบสหนึ่งอยู่”
Version française : “Le progrès implique toujours des risques. Vous ne
pouvez pas voler la deuxième base en laissant le pied sur la première.”
-Fredrick Wilcox

English version : “The best and most beautiful things in the world cannot
be seen or even touched.They must be felt with the heart.”
Thai Version : “สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้
จากหัวใจ”
Version française : “Les meilleures et plus belles choses du monde ne
peuvent pas être vues ou touchées elles se ressentent avec le coeur.”
-Helen Keller

English version :“The difference between the impossible and the possible
lies in a man”s determination.”
Thai Version : “เส้นบาง ๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัด
สินใจของเรา”
Version française : “La différence entre l’impossible et le possible réside
dans la détermination.”
-Tommy Lasorda

English version : “There is nothing either good or bad but thinking
makes it so.”
Thai Version : “ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้
เกิดความดีและความเลว”
Version française :“Il n’y a rien de bon ou mauvais, mais la pensée qui
le rend si.”
-W.Shakespeare

English version : “The future belongs to those who believe in the beauty
of their dreams.”
Thai Version : “อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของ ตัวเองเท่านั้น”
Version française : “L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de
leurs rêves.”
-Eleanor Roosevelt

English version : “The only man who never makes mistakes is the man
who never does anything.”
Thai Version : “คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”
Version française : “L’homme qui ne se trompe jamais, c’est l’homme
qui ne fait jamais rien.”
-Theodore Roosevelt

English version : “The only thing in life achieved without effort is failure.”
Thai Version : “เพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่บรรลุผลได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือ
ความล้มเหลว”
Version française : “La seule chose dans la vie atteint sans effort est un échec.”
-Anonymous

English version : “The only thing we have to fear is fear itself.”
Thai Version : “สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือกลัวตัวเอง.”
Version française : “La seule chose que nous devons craindre est la crainte
elle-même.”
-Franklin Delano Roosevelt

English version : “The secret of success in life is to be ready for your
opportunity when it comes.”
Thai Version : “ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่มาถึง”
Version française :“Le secret de la réussite dans la vie est pour un homme
d’être prêt à saisir sa chance quand elle vient.”
-Benjamin Disraeli

English version :“The reward of a good thing well done is to have it done.”
Thai Version :”รางวัล ของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา.”
Version française :”La récompense d’une bonne chose bien faite est
de l’avoir faite.”
-Ralph Waldo Emerson

English version : “True affluence is not needing anything.”
Thai Version : “ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการไม่ต้องการสิ่งใด”
Version française : “La vraie richesse, c’est de n’avoir besoin de rien.”
-Gary Snyder

English version : “Wealth is like Sea Water:The more you drink the
more thirsty you get.”
Thai Version : “ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมาก
ขึ้นเท่านั้น”
Version française : “La richesse est pareille à l’eau de mer : plus on en boit ,
plus on a soif.”
-A.Schopenhauer

English version : “Well done is better than well said.”
Thai Version : “การลงมือทำดีกว่า คำพูดที่สวยหรู”
Version française : “Bien fait, c’est mieux que bien dit.”
-Ben Franklin

English version : “What is not started today is never finished tomorrow.”
Thai Version : “สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ไม่มีทางเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้”
Version française : “Ce qui n’est pas commencé aujourd’hui n’est jamais
fini demain. “
-Johann Wolfgang von Goethe

English version : “Who never made a mistake never made a discovery.”
Thai Version : “คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่เคยค้นหาสิ่งใด”
Version française : “Qui n’a jamais fait d’erreurs n’a jamais fait de découvertes.”
-Soren Kierkegaard

English version : “You can fool all the people some of the time, and some
of the people all the time,but you cannot fool all the people all the time.”
Thai Version : “คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา
แต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา”
Version française : “Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps.
Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps.
Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.”
-Abraham Lincoln

English version : “You get the best out of others when you give the best
of yourself.”
Thai Version : “คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”
Version française : “Vous obtenez le meilleur des autres quand vous donnez
le meilleur de vous-même.”
-Harvey Firestone

English version : “You know you”re old when the candles cost more than
the cake.”
Thai Version : “คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่า เค้กวันเกิด”
Version française : “Vous savez que vous êtes vieux le jour où, pour votre
anniversaire, les bougies coûtent plus cher que le gâteau.”
-Bob Hope

ใส่ความเห็น

Filed under คำคมที่น่าประทับใจ